การจัดการผลผลิต เป็นการดำเนินงานที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดหรือบางครั้งอาจเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการบริโภค
วิธีการเก็บเกี่ยวมีแนวทางดังนี้
- การเก็บเกี่ยวตามอายุของพืช
- ความเหมาะสมต่อการบริโภค
- การสังเกตสีและรูปร่างของพืช
- การเคาะหรือดีดฟังจากผล
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
- การทำความสะอาด คือ หลังจากเก็บเกี่ยวพืชแล้วต้องทำความสะอาดโดยการล้างน้ำ แต่พืชผักบางชนิดต้องเช็ดทำความสะอาด
- การคัดขนาด คือ หลังจากทำความสะอาดแล้วต้องทำการคัดขนาดพืชให้ใกล้เคียงกันทำให้ดูสวยงาม และเพื่อการกำหนดราคาขายด้วย
- การบรรจุภัณฑ์ คือ การนำผลผลิตที่ทำความสะอาดมาตกแต่งและคัดขนาดของพืชตามที่กำหนด มาบรรจุหีบห่อทำให้สวยงามสะดวกต่อการนำไปบริโภคหรือจำหน่าย โดยใช้วัสดุบรรจุ
- การแปรรูปผลผลิต เนื่องจากผลผลิตจากพืชเน่าเสียง่ายจึงมีการแปรรูปผลผลิตจากพืชให้มีมูลค่าเพิ่ม และการใช้ประโยชน์จากพืชให้มากขึ้น โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนมากใช้วิธีการถนอมอาหาร

15.gif
back1_0.gifnext2.gif