การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาจัดกระทำตามกระบวนการที่เป็นลำดับขั้นตอน เช่น การรวบรวมข้อมูล การเปรียบเทียบ การคำนวณ การสรุปผลรวมถึงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้งานมากขึ้น

hh35.gif
back1_0.gifnext2.gif