ถ้าในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อมีปริมาณที่เหมาะสม มีความหลากหลายและครบตามความต้องการของร่างกาย แล้วจะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดี ซึ่งกองโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยและจำแนกอาหารออกเป็น 5 หมู่ ดังนี้
ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
  1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
  2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
  3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ
  4. กิน ปลา เนื้อสัตว์ ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
  5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
  6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
  7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
  8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
  9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จากข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยในข้อ 1 คือกินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักของตนเอง กองโภชนาการได้จัดสรรอาหารที่คล้ายกันเข้าไว้ในหมู่เดียวกัน เพื่อให้เราพิจารณาได้ว่า ได้กินครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่
อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้
หมู่ที่ 1 นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆถั่งเมล็ดแห้งและงา ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบไตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอ
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน น้ำตาล ให้พลังงานแก่ร่างกาย
หมู่ที่ 3 พืชผักต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ
หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างให้ประโยชน์เช่นเดียวกับหมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5 น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ให้พลังงานและความอบอุ่นจากร่างกาย

26.gif
back1_0.gifnext2.gif